Vďaka vám sme najväčšia psia škola v ČR aj na Slovensku. Ďakujeme.♥

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorým je Academia Juntos LLC se sídlem 2232 Dell Range Blvd Ste 245, Cheyenne, WY 82009.

Konateľka firmy - Klára Groulíková, tel: 773749263, email: info@onlinepsiaskola.sk, uzavretých s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho.

1.2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež "zákazník").
1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (iná osoba, ako podnikateľ, ktorý robí objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami tiež občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634 / 1992 Zb.).

1.5. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkách prodávajúceho a platia pre predaj produktov a služieb prodávajúceho na webových stránkach onlinepsiaskola.sk

2. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIU KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností  a cena, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedené na vybranej webovej stránke prodávajúceho. V prípade uvedenej ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je ďalej vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka prodaja zostáva v platnosti po dobu, keď je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2 Predajný formulár obsahuje vždy informácia o zákaznikovi, objednávanom produkte, tovar alebo služby, cene  vrátane uvedenia daní a poplatkov, sposobu úhrady kupnej ceny, údaje o požadovanom sposobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. U online kurzov náklady na dodanie účtovane niesu. 

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákaznikom vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky).Objednávku zadá zákazník kliknutím na tlačítko „Odoslať “. Od tohoto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomne práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a tímito obchodnými podmienkami. Zadaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú viditeľné z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jeho uzatvorenia za účelom jeho úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať tovar/službu, ktorú si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje tovar/službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosťou dodať tovar/službu je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaný.

2.8. Vlastnické právo k produktom precháza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. CENA, SPôSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktov, tovaru a služieb, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári.

3.2. Predávajúci vystaví ohľadom platieb prevádzaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovaru či služby. Predávajúci nie je platcom DPH.

SPôSOB ÚHRADY

3.3. Cenu produktu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostným spôsobom alebo na bankový účet uvedený na faktúre.

3.4. Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platoných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Využiť môžete tieto možnosti platieb:

 • online platobnou kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 • rýchlym bankovým prevodom: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a ďalšie
 • bankovým prevodom na základe faktúry
   
 • Platba je jednorázová v prípade online kurzu (Základná poslušnosť a Psie triky) a ebooku
 • 30 denné členstvo za zvýhodnenú cenu (uvedenú v objednávkovom formulári) s naviazaním opakovanou fixnou platbou

3.5. V prípade, že predmetom kúpy je "Klub Online psia škola" v 30 dennej zvýhodnenej verzii, pokiaľ uživateľ svoje členstvo behom 30 dní nezruší, následuje automatické predĺženie členstva s pravidelným 30 denným členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členstva), ktorého uhradenie využívá poskytovateľ automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formuláru sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené pri objednávke členstva (maximálne samozrejme 2000 Kč mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v predom jasne uvedenej výšky) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky stiahnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

3.6. Upozornenie na automatickú platbu
V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný na predajných stránkach produktu o výške pravidelného mesačného poplatku a o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb.  Pokyny, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť nájde v Klube Online psia škola.

3.7.Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby
Členstvo v klube Online psia škola môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formulára v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese dotazy@onlinepsiskola.cz. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa Kupujúci vzdává všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradený doby členstva) definitívne ukončený, vrátane jeho členstva v fb skupine určenej pre členy klubu Online psia škola.

3.8. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správného variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

3.9. Kúpna cena je splatná do 10 dní od uzavrenia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), pokiaľ nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4. DODACIE PODMIEKY

4.1. Pri online vzdelávacích produktoch sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazov URL adresy.

4.2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je  uvedené inak.

4.3. V prípade hmotných vecí predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Českej pošty podľa aktuálneho cenníka, v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie doručenia sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

5. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené len pre  osobnú potrebu zákazníka. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informacií nevyhnutných k prístupu do jeho uživateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie uživateľského mena a hesla treťou osobou.

5.2. Produkty, ktoré predávajúci prostrednictvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, knihy) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva použitia autorského diela môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá za ujmu predávajúceho, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnásť dní od prevzatia/dodania produktu, tovaru, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.

6.2.Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nížšie uvedených podmienok:

 • Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu/tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
 • Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (vyplňte tento formulár a pošlete ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

  1. Oznámenie o odstúpení od zmluvy 
  2. Adresát (kde spotrebiteľ uvedie meno a priezvisko, adresu a e-mailovú adresu):
  3. Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohoto tovaru(*)
  4. Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*)
  5. Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov 
  6. Dátum(*) Nehodiace sa preškrtnite alebo údaje doplňte.
  7. Číslo účtu, kam požadujete vrátiť peniaze.
  8. Vaše facebookové meno, pokiaľ ste v uzavretej FB skupine pre členov kurzu. 
 • Odošlite formulár prosím emailom na info@onlinepsiskola.cz spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.
 • Odstúpenie je možné urobiť elektronickou formou prostredníctvom emailu: info@onlinepsiskola.cz, písomnou formou potom na adresu predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach viď. vyššie, vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcej kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy.
 • V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený bezodkladne po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.

6.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu vážnym spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za vážne porušenie tejto smluvy považuje:

 • omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkové úhrady (splátky) viac ako 10 dní po dobe splatnosti;
 • porušenie povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) zo strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, tj. práv z chybného plnenia, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci potvrdzuje zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá chyby. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt/tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.

7.3.Chybné plnenie  uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

7.4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte emailom na adresu KlarikaNike@ilonaklarika.cz. Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie dokladu o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaný emailom.

7.5. Zákazník môže požadovať bezplatné odstránenie chyby,  primeranou zľavou z ceny a  nie je to v povahe chyby neúmyselné (najmä nedá sa chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavky na dodanie novej veci bez chýb. Nie je  oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kupnej ceny v plnej výške.

7.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote.

7.7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci neodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu k použitiu. Rovnako predávajúci nezopovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému povinnému softwaru pre spustenie webu či online produktu, ktorý nie je  schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie kurzy obsahujú len návody a doporučenia, predávajúci rovnako  nezodpovedá za  úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.

8. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.1. Pretože nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme vám pri vybraných produktoch (online vzdelávacie kurzy) možnosť minimálne 14 dní od zakúpenia, tj. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojný, či zistíte, že zakúpený online kurz nie je  pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, prípadne či je garancia poskytovaná s dlhšou než 14-dennou lehotou, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti odošlite elektronickou formou na Info@onlinepsiskola.cz s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumom kúpy.

8.3. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané, a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí platného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu.

9. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Vstupom do online kurzu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z týchto kurzov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorky Klarika Niké a Ilona Niké, v zastúpení firmy Academia Juntos LLC, alebo Academia Juntos LLC, odštepný závod, za ne nenesú žiadnu zodpovednosť.

Firmy Academia Juntos LLC a Academia Juntos LLC, odštepný závod v čele s konateľkou Klárou Groulíkovou sa týmto vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za presnosť informácií.

Všetky informácie v online kurzoch vycházajú len z vlastných skúseností autoriek. Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná, a preto autorky nie sú zodpovedné za rozhodnutie ani výsledky založené na týchto odporúčaniach.

Autorky kurzov nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií v niektorom z kurzov.

Po celú dobu trvania týchto online kurzov ste plne svojprávny a plne zodpovedný za svoje jednanie, chovanie a svoje rozhodovanie.  Váš úspech závisí nie len na znalostiach získaných na kurze, ale tiež na faktoroch, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. vaše zručnosti, možnosti, znalosti, schopnosti, situácii na trhu obchodných znalostí, zdravotnom stave a pod.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vyplňujete v objednávke a poskytujete predávajúcemu. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívne úkony a rovnako na marketingové účely. Tieto údaje sú uložené v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

10.2. Na požiadanie Vám písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by navzdory našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávné informácie, na požiadanie ich opravíme.Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@onlinepsiskola.cz, kde Vám sem k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností. 

10.3. Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie alebo na realizácii zmluvy. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom následuje len v rámci záväzných právných predpisov.

10.4. Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

10.5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením predajného formulára zákazník súhlasí so zaradením ním vyplnených osobných údajov do databázy a s ich následným spracovaním na marketingové účely a obchodné zdelenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň zákazník udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponukách svojich obchodných partnerov.

10.6. Cookies

Predávajúci používa cookies k tomu, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaistenia vysokej miery uživateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať ku zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikujú sa len cookies na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

12. 1. Údaj o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov vrátane údaju, či sa dá obrátiť so sťažnosťami na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru

 1. Mimosúdne riešenie sporu njamä prostredníctvom mediácie či arbitráže (rozhodujúceho riadenia); riešenie sporov uvedeným spôsobom je založené na dobrovoľnej účasti oboch strán, objektivite a nestrannosti riadenia.
 2. Dozorným a kontrolným orgánom štátnej správy je Česká obchodná inšpekcia. Česká obchodná inšpekcia kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby predávajúce alebo dodávajúce výrobky a tovar na vnútornom trhu, poskytujúce služby alebo vyvíjajúcu inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúci spotrebiteľský úver alebo prevádzajúcí trhovisko (tržnicu), pokiaľ podľa zvláštnych právnych predpisov nevykonáva tento dozor iný správny úrad (bližšie informácie sú uvedené v zákone č. 64/1986 Sb., o České obchodnsá inšpekcia).
 3. Pokiaľ mezi nami ako predávajúcim a zákazníkom-spotrebiteľom príde ku spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, je Česká obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Česká obchodná inšpekcia www.coi.cz . Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre rieešenie sporov online, ktorá je riadená Europskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. 2 Účinnosť 

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2019. Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok https://onlinepsiskola.cz poprípade dalšími informačnými kanálmi, spravidla emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkách https://onlinepsiskola.cz a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy radia aktuálnou verziou obchodných podmienok.